W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki.
Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dziecka 6 letniego oraz obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego.
Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.
Gmina, na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 15 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki.
Obowiązki rodziców wynikające z obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 4. informowania, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe;
 
Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.
 
Rodzice mają prawo:
 • występować do dyrektora szkoły z informacją o realizowaniu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą rejonową,
 • występować z wnioskami o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • występować z wnioskami o udzielenie stosownego zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
 
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 • dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 31 ust 4 ustawy Prawo oświatowe),
 • obowiązek, o którym mowa powyżej, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (art. 31 ust 5 ustawy Prawo oświatowe),
 • rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są obowiązani do (art. 33 ust 1 ustawy Prawo oświatowe):
  - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
  - zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
  - informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;
  - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 
Obowiązek szkolny
 • rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia (art. 35 ust 2 ustawy Prawo oświatowe),
 • na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (art. 36 ust 1 ustawy Prawo oświatowe),
 • spełnia się go przez uczęszczanie do szkoły podstawowej, publicznej lub niepublicznej (art. 36 ust 8 ustawy Prawo oświatowe).
 
Odroczenie obowiązku szkolnego
Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny (art. 36 ust 4 ustawy Prawo oświatowe), na poniższych zasadach:
 • rodzice składają wniosek do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 36 ust 5 ustawy Prawo oświatowe),
 • do wniosku dołącza się opinię poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym (art. 36 ust 6 ustawy Prawo oświatowe), 
 • dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 36 ust 7 ustawy Prawo oświatowe).
 
Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 38 ust 1 ustawy Prawo oświatowe), na poniższych zasadach:
 • rodzice składają wniosek do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 38 ust 3 ustawy Prawo oświatowe),
 • do wniosku dołącza się opinię poradni, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym (art. 38 ust 4 ustawy Prawo oświatowe), 
 • dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego (art. 38 ust 5 ustawy Prawo oświatowe).
 
Obowiązek nauki – po ukończeniu szkoły podstawowej
 • spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo w formach pozaszkolnych (art. 36 ust 9 ustawy Prawo oświatowe),
 • może być spełniany również przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce (art. 36 ust 10 ustawy Prawo oświatowe),
 • uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe (art. 36 ust 12 ustawy Prawo oświatowe).
 
Spełnianie obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą
 • z wnioskiem o możliwość spełniania obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą występują rodzice, a decyzję wydaje dyrektor szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte. W decyzji należy określić warunki spełniania obowiązku (art. 37 ust 1 ustawy Prawo oświatowe),
 • do wniosku należy dołączyć (art. 37 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe).:
  - opinię porani psychologiczno-pedagogicznej,
  - oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
  - zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymagane jest tylko oświadczenie rodziców (art. 37 ust 3 ustawy Prawo oświatowe).
Egzekucja obowiązków edukacyjnych
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
 
Podstawa prawna
 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. – art. 70.1. „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa.”
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
 3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej
Wymagane dokumenty
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki przez dziecko lub zaświadczenie z przedszkola/szkoły/placówki.

Załączniki:

Pobierz oświadczenie w .doc
doc, 41 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 06.11.2015 12:01
Liczba pobrań: 8
Pobierz oświadczenie w .pdf
pdf, 375 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 06.11.2015 12:01
Liczba pobrań: 12
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 06.11.2015 12:01
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 17.09.2020 08:40
Liczba wyświetleń: 36