W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 83 miasta Lubina.

Lubin, dnia 12 grudnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 81, Nr 83 i Nr 84 miasta Lubina

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Lubinie:

1) Nr XXX/212/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81 dla terenu ograniczonego południowo-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Generała Władysława Sikorskiego od mostu na Potoku Baczyna do skrzyżowania z ul. Ignacego Paderewskiego,  wschodnią granicą pasa drogowego ul. Ignacego Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Generała Władysława Sikorskiego do Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej, południowo-zachodnią granicą pasa drogowego Alei Niepodległości od Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Armii Krajowej oraz północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Odrodzenia, południową granicą pasa drogowego ul. Odrodzenia stanowiącą granicę planu miejscowego Nr 66 do granicy planu miejscowego Nr 66; granicą planu Nr 66 do Potoku Baczyna, północno-zachodnią granicą potoku Baczyna do mostu w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego,  położonego w obrębie 5 miasta Lubina;  na terenie objętym planem miejscowym Nr 41 planem miejscowym Nr 52 oraz na obszarze nieposiadającym obecnie planu miejscowego; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”;

2) Nr XXXI/237/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 83 dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z ul. Przemysłową do południowej granicy miasta w rejonie Chróstnika, południowo-zachodnią granicą miasta w rejonie Krzeczyna Wielkiego do ul. Przemysłowej, południową granicą pasa drogowego ul. Przemysłowej do skrzyżowania z wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3; położonego w obrębie 10 i obrębie 11 miasta Lubina;  nie posiadającym obecnie planu miejscowego,  zlokalizowanego poza terenem górniczym „Lubin- Małomice”;

3) Nr XXXI/238/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 84 dla terenu ograniczonego południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka od skrzyżowania z ul. Hutniczą do skrzyżowania z ul. Chocianowską, zachodnią granicą projektowanego planu miejscowego Nr 65 wzdłuż ul. Chocianowskiej do wschodniej granicy planu miejscowego Nr 64, granicą planu miejscowego Nr 64 do wschodniej granicy pasa drogowego drogi ekspresowej S3, wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 do skrzyżowania z ul. Przemysłową, południową granicą pasa drogowego ul. Przemysłowej do granicy miasta, granicą miasta w stronę węzła Lubin Zachód na drodze ekspresowej S3, zachodnią granicą miasta wzdłuż ul. Chocianowskiej, zachodnią granicą miasta od ul. Chocianowskiej wzdłuż terenów położonych po obu stronach drogi ekspresowej S3 do południowo-zachodniej granicy planu miejscowego Nr 48  stanowiącej granicę pasa drogowego drogi 2. KD-Z wyznaczonej w planie miejscowym Nr 48, północno-zachodnią granicą planu miejscowego Nr 64 do skrzyżowania z ul. Hutniczą, położonego w obrębie 3, obrębie 7, obrębie 9 oraz obrębie 10 miasta Lubina;  na terenie objętym planem miejscowym Nr 64 oraz planem miejscowym Nr 48 zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 81, Nr 83 i Nr 84 miasta Lubina wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się w dniu 18 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213:
1) dla projektu planu nr 81 o godzinie 14.00;
2) dla projektu planu nr 83 o godzinie 14.30,
3) dla projektu planu nr 84 o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 81” lub „uwaga do projektu planu nr 83” lub „uwaga do projektu planu nr 84”  lub za pomocą formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um.lubin.pl. w zakładce „Urząd Miejski, Planowanie przestrzenne, Ogłoszenia, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Obwieszczenie zamieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 12 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r.,  
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 12 grudnia 2022 r. 

Załączniki:

Rysunek planu
pdf, 34.81 MB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Liczba pobrań: 52
Tekst prognozy
pdf, 458 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Liczba pobrań: 41
Rysunek PONŚ
pdf, 29.32 MB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Liczba pobrań: 40
Uzasadnienie do uchwały
pdf, 166 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Liczba pobrań: 40
Wzór formularza
doc, 33 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Liczba pobrań: 43
Tekst uchwały
pdf, 401 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 13.12.2022 13:56
Liczba pobrań: 44
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 12.12.2022
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 12.12.2022 09:23
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2022 13:56
Liczba wyświetleń: 152