W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A.

Lubin, dnia 27 czerwca 2022 r.
 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 miasta Lubina - część A
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w nawiązaniu do uchwały nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 65 dla obszaru ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 do granicy terenu AGP projektowanych i przedstawionych na rysunku studium, południową i wschodnią granicą terenu AGP położonego w rejonie planowanego węzła Lubin Zachód drogi ekspresowej S-3 do wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej; wzdłuż wyznaczonego na rysunku perspektywicznego poszerzenia ulicy Chocianowskiej do południowej granicy pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka; południową granicą pasa drogowego Alei Generała Broni Stanisława Maczka do zachodniej granicy planu miejscowego nr 46; granicą planu miejscowego nr 46 wzdłuż ulicy Legnickiej; granicą planu miejscowego nr 55 wzdłuż ulicy Legnickiej; południowo-wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Legnickiej do granicy terenu RL projektowanego i przedstawionego na rysunku studium; granicą terenów AGP, AGP/NU/EE/C; AGP wzdłuż terenu RL do wschodniej granicy pasa drogowego planowanej drogi ekspresowej S-3 projektowanych i przedstawionych na rysunku studium; położonego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”, zmienionej uchwałą Nr XXX/273/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/244/22 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu nr 65
 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 65 - miasta Lubina – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 lipca 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 13.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 65 część A” lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
 
Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl/ w zakładce „Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Rejestr obowiązujących planów miejscowych”.
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 27 czerwca 2022 r.

Załączniki:

Projekt uchwały
pdf, 436 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 12
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 18
Uzasadnienie do uchwały
pdf, 180 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 9
Wzór formularza
doc, 33 kB
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 6
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 5
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Liczba pobrań: 6
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 24.06.2022 10:04
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 24.06.2022 10:04
Liczba wyświetleń: 19