W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Wróć

Plan miejscowy nr 88.

Lubin, dnia  20.05.2024 r.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 88

 

Na podstawie art. 8e ust. 1, art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr LV/406/24 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 88 dla obszaru ograniczonego północną granicą pasa drogowego ul. Niedźwiedziej, południową granicą działki 718/1; wschodnią granicą terenu kolejowego; południową granicą działki 194/3; północną-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Legnickiej do skrzyżowania z ul. Komisji Edukacji Narodowej, południową granicą pasa drogowego ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Józefa Piłsudskiego; północną granicą pasa drogowego ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Zielonogórską; zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zielonogórskiej; południowo-wschodnią granicą działki 855/236; południowo-wschodnią granicą działki 855/239 do granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego; wschodnią granicą pasa drogowego ul. Piłsudskiego; wschodnią i południową granicą działki 728/295 do granicy pasa drogowego ul. Piłsudskiego;  południową granicą działki 853/10 i 853/6; południowo-wschodnią  granicą terenu 1ZP  oraz 3.KD-D wyznaczonych w planie miejscowym Nr 55; północną, wschodnią i południową granicą działki 722; południową i wschodnią granicą działki 723/24; wschodni a granicą działki 723/23 oraz 749/13; północno wschodnią granicą działek 749/6; 749/3; wschodnią granicą działki 914/6 do południowo-wschodniej granicy działki 749/10 stanowiącej północną granicę pasa drogowego ul. Niedźwiedziej; położonego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Na podstawie art. 39 ust 1, art. 46 ust 1 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do powyższego.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2024r., na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego na adres Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@um.lubin.

Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór wskazuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023r. poz. 2509) zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie, w zakładce: „Urząd Miejski – Planowanie przestrzenne – Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Wnioski”.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydenta Miasta Lubina. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Prezydent Miasta Lubina informuje, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. str. 1, z późn.. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679". Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:

  1. dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
  2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: https://bip.um.lubin.pl/artykul/RODO.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 20.05.2023 r. do 11.06.2024 r.
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu  20.05.2024 r.

Załączniki:

Plan miejscowy nr 88.
pdf, 3.7 MB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 15.05.2024
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 15.05.2024 10:30
Liczba pobrań: 28
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 15.05.2024
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 15.05.2024 10:30
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2024 12:04
Liczba wyświetleń: 24