W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianego pracownika:
 
Tryb nauki
Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8 493,13 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 266,95 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10 510,00 zł

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem (zamieszkałym na terenie miasta Lubina) w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zakończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu zawodowego z wynikiem pozytywnym przez młodocianego pracownika, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uwaga:

Pracodawca jest zobowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Lubina o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem (zamieszkałym na terenie miasta Lubina) – wzór zawiadomienia w załączniku, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Załączniki (kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy):
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku krótszego okresu przygotowania zawodowego - kopia dokumentu potwierdzającego zmianę tego okresu,
 • Kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie przez młodocianego pracownika dokształcania teoretycznego,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego przygotowanie zawodowe z wynikiem pozytywnym,
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • Kopia pełnomocnictwa w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 6
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 6
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 8
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Liczba pobrań: 7
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 03.11.2008 11:27
Ostatnio zaktualizował: Tomasz Przyszlak
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2022 14:11
Liczba wyświetleń: 29