W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o 2 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 81 miasta Lubina.

Lubin, dnia 22 lutego 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o 2 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 81 miasta Lubina

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXX/212/21 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina Nr 81 dla terenu ograniczonego południowo-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Generała Władysława Sikorskiego od mostu na Potoku Baczyna do skrzyżowania z ul. Ignacego Paderewskiego,  wschodnią granicą pasa drogowego ul. Ignacego Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Generała Władysława Sikorskiego do Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej, południowo-zachodnią granicą pasa drogowego Alei Niepodległości od Ronda im. Ofiar Zbrodni Lubińskiej do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Armii Krajowej oraz północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Mikołaja Kopernika do skrzyżowania z ul. Odrodzenia, południową granicą pasa drogowego ul. Odrodzenia stanowiącą granicę planu miejscowego Nr 66 do granicy planu miejscowego Nr 66; granicą planu Nr 66 do Potoku Baczyna, północno-zachodnią granicą potoku Baczyna do mostu w ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego,  położonego w obrębie 5 miasta Lubina;  na terenie objętym planem miejscowym Nr 41 planem miejscowym Nr 52 oraz na obszarze nieposiadającym obecnie planu miejscowego; zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin- Małomice”

zawiadamiam

o 2 wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 81 miasta Lubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 marca 2023 r. do 23 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 81” lub za pomocą formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2023 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Prezydent Miasta Lubina  informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um.lubin.pl/ w zakładce „Urząd Miejski, Planowanie przestrzenne, Ogłoszenia, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Obwieszczenie zamieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 22 lutego 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.,  
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 22 lutego 2023 r. 

Załączniki:

Projekt uchwały
pdf, 533 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:19
Liczba pobrań: 57
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:20
Liczba pobrań: 96
Tekst prognozy
pdf, 961 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:20
Liczba pobrań: 31
Rysunek prognozy
pdf, 40.69 MB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:21
Liczba pobrań: 43
Uzasadnienie do uchwały
pdf, 154 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:21
Liczba pobrań: 39
Wzór formularza
doc, 33 kB
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:21
Liczba pobrań: 28
Odpowiedzialny za treść: Piotr Jendrzejaczyk
Wytworzył: Piotr Jendrzejaczyk
Data wytworzenia: 22.02.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 22.02.2023 12:22
Liczba wyświetleń: 167