W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

 - Otwiera się w nowym oknie
 - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Lubinie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lubina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 82 miasta Lubina.

Lubin, dnia  20.01.2023 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 82 miasta Lubina

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXXI/236/21 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 grudnia 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 82 miasta Lubina dla terenu ograniczonego wschodnią granicą pasa drogowego drogi ekspresowej S3 od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granicy miasta, zachodnią granicą miasta w rejonie cmentarza przy ul. Zacisze, północno-zachodnią granicą pasa drogowego ul. Zacisze stanowiącą granicę miasta do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II, granicą miasta wzdłuż ul. Jana Pawła II, granicą miasta przebiegającą przez drogę ekspresową S3; granicą miasta do granicy planu miejscowego Nr 80, granicą planu miejscowego Nr 80 wzdłuż Parku Jana Pawła II do osi pasa drogowego ul. Jana Pawła II stanowiącej granicę planu miejscowego Nr 67, granicą planu miejscowego Nr 67 do pasa drogowego drogi ekspresowej S3; położonego w obrębie 9 miasta Lubina; na terenie objętym planem miejscowym Nr 50 oraz planem miejscowym Nr 24 zlokalizowanego na terenie górniczym „Lubin - Małomice”,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 82 miasta Lubina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie w pokoju nr 213 o godzinie 13.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres kontakt@um.lubin.pl opatrzone tematem „uwaga do projektu planu nr 82” lub za pomocą formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Lubina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2023 r. Należy wskazać nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Prezydent Miasta Lubina informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przepisami, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności.
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Lubinie pod adresem: http://www.bip.um.lubin.pl. w zakładce „Urząd Miejski, Planowanie przestrzenne, Ogłoszenia, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”.

Obwieszczenie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, w terminie od 20 stycznia 2023 r. do 2 marca 2023 r., 
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubinie w dniu 20 stycznia 2023 r.

Załączniki:

Tekst planu
pdf, 338 kB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:41
Liczba pobrań: 54
Rysunek planu
pdf, 10.93 MB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:41
Liczba pobrań: 110
Tekst prognozy
pdf, 944 kB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:41
Liczba pobrań: 35
Rysunek prognozy
pdf, 11.14 MB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:41
Liczba pobrań: 85
Uzasadnienie do uchwały
pdf, 225 kB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:41
Liczba pobrań: 29
Formularz do uwag
pdf, 315 kB
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:42
Liczba pobrań: 25
Odpowiedzialny za treść: Anna Herbut
Wytworzył: Anna Herbut
Data wytworzenia: 20.01.2023
Opublikował w BIP: Tomasz Przyszlak
Data opublikowania: 20.01.2023 09:47
Liczba wyświetleń: 118